Ve eğitimde bir dönem resmen sona erdi

Ve eğitimde bir dönem resmen sona erdi

Ve eğitimde bir dönem resmen sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasını Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ve eğitimde bir dönem resmen sona erdi

Ve eğitimde bir dönem resmen sona erdiVe eğitimde bir dönem resmen sona erdiVe eğitimde bir dönem resmen sona erdi

 

Yönetmelikle, özel öğretim kurumlarının tanımı içerisinden "dershane" ibaresi çıkarıldı, dönüşümü gerçekleşecek okullarının ismi olarak belirlenen temel lise ibaresi ise eklendi.

Yönetmelikte, temel lise "Dönüşüm programına alınan kurumların kurucuları tarafından açılan ve faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam eden ortaöğretim özel okullar" olarak tanımlandı.

Dershanelerin özel okula dönüşümü programı kapsamında açılan ortaokullar ile temel liselerin her sınıf düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı toplam kontenjanın yüzde 30'unu geçemeyecek. Okuldaki toplam öğrenci sayısı da kurum kontenjanından fazla olamayacak.

Yönetmeliğe göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan veya her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin izinsiz yapıldığı tespit edildiğinde, bu yerler valiliklerce kapatılacak.

Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdürecek okulların, 1 Eylül 2015'e kadar kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almış olmaları gerekecek.

Dönüşüm programına alınan kurumlardan okul için düzenlenen kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını aldığı tarih itibari ile mevcut kurumlarının kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

 

Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verilecek.

 

Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren okullar dışındaki tüm okullarda normal öğretim yapılacak.

 

Kurslarda ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde eğitim verilemeyecek.

 

Okullar, haftalık ders çizelgesinde belirtilen saatler dışında veya cumartesi günleri kendi öğrencileri için valilik izni ile derslere takviye kursu açabilecek. Ancak, okullar 2014-2015 öğretim yılında pazar günleri de kendi öğrencileri için valilik izniyle derslere takviye kursları açabilecek.

 

Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, öğrencilerin gelişim düzeyleri, ilgileri dikkate alınarak haftalık eğitimlerinin en az yüzde 50'si sosyal, kültürel, sanatsal veya sportif alanlarda verilecek.

 

Öğrenci bilgileri MEBBİS'e kaydedilecek

 

Temel liselerin 9. sınıfına, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitirenlerin kaydı yapılacak. 9. ve diğer sınıflarına ise aynı veya farklı program uygulayan ortaöğretim okullarından öğrenci nakil ve geçişleri yapılacak.

 

Dönüşüm programı kapsamında açılan ortaokullar ile temel liselerin her sınıf düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı toplam kontenjanın yüzde 30'unu geçemeyecek. Okuldaki toplam öğrenci sayısı da kurum kontenjanından fazla olamayacak.

 

Özel öğretim kurumlarının öğrenci ve kursiyer kayıtları MEBBİS'te oluşturulan elektronik modüller üzerinden yapılacak.

 

Başvurular değerlendirme formuna göre değerlendirilecek

 

Dönüşüm programına başvurular, 1 Eylül 2015'e kadar MEBBİS'te oluşturulan Dönüşüm Programı Modülü üzerinden yapılacak. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına yetkili genel kurul veya yönetim kurulunca yetkilendirilen kurucu temsilcisi müracaat edecek.

 

Onaylanan başvurular, inceleme ve değerlendirme komisyonunca Dönüşüm Programı Değerlendirme Formuna göre değerlendirilerek, her bir kurum için Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı oluşturulacak. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına yapılan başvurunun Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı, yeni tüzel kişiliği oluşturan kurumlardan en yüksek olanının puanı olacak. Uygun görülen kurumlar için Dönüşüm Programı Kabul Formu düzenlenecek.

 

Dönüşüm Programına alınan kurumların kurucu veya kurucu temsilcilerinden başvuru esnasında gerçek dışı bilgi ve belge sunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Bu kurumlar dönüşüm programından çıkartılacak.

 

Bu kurumların kurucularına 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmeyecek.

 

Dönüşüm programına başvuran kurumların dönüşmeyi taahhüt ettikleri kurum, örgün eğitim kurumu değilse, desteklerden yararlanamayacak.

 

Özel öğretim kurumlarına Türkçe isim verilecek

 

Özel öğretim kurumlarına, Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan ve Türkçe ad verecek. Yabancı ve milletlerarası okullar hariç, diğer kurumlara ülke, millet, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemeyecek.

 

Özel öğretim kurumları, öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit edilecek. Ancak, okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen eğitim ücretine (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 oranında artış yapılarak belirlenecek.

 

Kurumlarda eğitim ücreti kurum adına açılan ve bakanlığa veya valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilecek. Özel öğretim kurumları tarafından öğrenci ve kursiyerden alınan öğrenim ücretleri MEBBİS'te oluşturulan elektronik modüllere işlenecek.

 

Özel öğretim kurumlarından ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilecek.

 

Haklarında koruma kararı verilen çocuklara öncelik verilecek

 

Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan, harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verecek.

 

Kurumlara, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyer başvurusu olmaması veya başvuranların sayısı kontenjandan az olması halinde, gerekli şartları karşılayanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılacak. Bunun mümkün olmaması halinde de ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerler kurum tarafından belirlenecek. Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan bu öğrenciler, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutulacak.

 

Bursluya ek yük getirecek belge düzenlenemeyecek

 

Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında burslu öğrenci veya kursiyere maddi yükümlülük getirecek herhangi bir belge düzenlenemeyecek.

 

Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okutulan öğrenci veya kursiyerler, başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacak. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilemeyecek.

 

Burslu okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS'e işlenecek.

 

En az 12 öğrenci

 

Özel eğitim kurumlarına verilecek eğitim ve öğretim desteği için e-okulda o derslikte en az 12 öğrencinin kayıtlı olması gerekecek.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasını Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 30, diğer okullarda ise 24'ten fazla olamayacak.

 

Eğitim ve öğretim desteği verilebilmesi için e-okulda o derslikte en az 12 öğrencinin kayıtlı olması gerekecek.

 

Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteğinin yüzde 35'i kasım, yüzde 35'i şubat ve yüzde 30'u da haziran aylarında okula ödenecek.

 

Her yıl temmuz ayında Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak olan tebliğde, illere göre belirlenen sayıdaki öğrenciler için belirlenen okul türleri ve gruplarına göre eğitim ve öğretim desteği verilebilinecek. Tebliğde, her bir öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarı resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde devlete maliyetinin 1,5 katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak belirlenecek.

 

Eğitim ve öğretim desteği, okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden yaşları 48-66 ay arasında olmak üzere en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince, diğer okullarda ise okulun öğretim süresi kadar verilecek. Nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise eğitim ve öğretim desteği süresi okulun kalan öğretim süresinden fazla olamayacak.

 

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen okullar ve öğrenciler, ağustosun ilk haftası içerisinde, MEBBİS'te oluşturulan modül üzerinden müracaat edecek. Eğitim ve öğretim desteği verilecek okullar ve asil öğrenciler ile bu öğrenci sayısının yüzde onu kadar yedek öğrenci, eylül ayının ilk iş gününe kadar tespit edilecek.

 

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, MEBBİS'te oluşturulan modül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilecek.

 

Öğrencinin, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanabilmesi için, eylül ayının son iş gününe kadar okula kaydının veya naklinin yapılmış olması gerekecek. İle ayrılan eğitim ve öğretim desteği alacak öğrenci sayısının tamamının kullanılmaması durumunda, ailesi sağlık veya zorunlu bir nedenle nakil olan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlandırılabilecek.

 

Sınıf tekrarı yapan öğrenciye destek verilmeyecek

 

Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencinin uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olması gerekecek. Eğitim öğretim desteği verilen okullar ile ücretsiz veya burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek.

 

Tespit edilen okulların dersliklerine göre eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrenci sayıları, okulun eylül ayının 3. iş günü dersliklerinde kayıtlı olan öğrenci sayıları esas alınarak belirlenecek.

 

Destek verilirken, yapılacak değerlendirmede eşitlik olması durumunda, derslik düzeyinde boş kontenjanı fazla olan okullar, öğrencilerde ise öncelikle bir önceki yılın yıl sonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan, eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecek.

 

İnceleme raporu veren denetleyemeyecek

 

Özel öğretim kurumları, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aldıkları tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde denetlenecek. Bu denetim, kurumun açılışında inceleme raporunu düzenleyen maarif müfettişlerince yapılamayacak.

 

Özel Okullar Değerlendirme Yönergesine göre yapılan denetimler sonucunda, durumunda değişiklik olduğu tespit edilen okulların grupları durumuna uygun grupla değiştirilecek.

 

Dönüşüm programına alınan okullar ve diğer özel öğretim kurumları ise maarif müfettişlerince her yıl denetlenecek.

 

Kurum binalarında, Kanun kapsamına girmeyen eğitim içerikli kültürel faaliyetler kaymakamlıktan veya valilikten izin alınarak yapılacak.

 

Bakanlıkça sürekli kapatma kararı verilen okullar hakkında, kademeli kapatma uygulanmayacak.

 

Genel müdürler TC vatandaşı olacak

 

Yabancı okullar ve milletlerarası özel öğretim kurumları dışındaki kurumlarda görevlendirilen genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekecek.

 

Aynı bina veya kampüste bulunan okullar dışında diğer okullarda isteğe bağlı olarak müdür yardımcısı görevlendirilebil. Özel eğitim okullarında kontenjana bakılmaksızın, ilkokullarda öğrenci sayısı 250 ve daha fazla, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanlara rehber öğretmen; ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenci sayısının 500 ve daha fazla olması halinde ikinci rehber öğretmen; kurumun faaliyet göstereceği sosyal, kültürel, sanatsal veya sportif alanların her biri için ayrı ayrı öğretmen, uzman öğretici ve/veya usta öğretici, görevlendirilecek.

 

Öğretmenler en fazla 40 saat ders okutabilecek

 

Okullarda görevli öğretmenler ile ders saati ücretli görevlendirilen uzman öğreticiler, haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere 40 saate kadar ders okutabilecek. Mesleki ve teknik liseler ile okul öncesi eğitim kurumlarında ise öğretmenler ile ders saati ücretli olarak görevlendirilen uzman öğreticilerin toplam haftalık ders saati sayısı dengi resmi örgün eğitim kurumunda eğitim personelinin girebileceği aylık karşılığı ve ders saat ücretli girebileceği toplam ders saati sayısını geçemeyecek.

 

Okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık karşılığı, 6 saat ders saati ücretli olmak üzere 12 saat, diğer kurumlarda görevli yöneticiler ise haftada 12 saat ders okutabilecek.

 

Mahkumiyet almış kişilere özel eğitim kurumlarında görevlendirilemeyecek

 

Kurumlarda, hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilen personelde, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar gibi suçlardan mahkum edilmemiş olma şartı aranacak.

 

Ön izin belgesi için Bakanlıkça kabul edilen belge istenecek

 

Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenmesinde, kişinin alanında eğitim aldığına ilişkin Bakanlıkça kabul edilen belge veya sertifikası ile lisans mezunu olduğuna ilişkin belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri istenecek.

 

Yabancı uyruklu öğretmen veya uzman öğreticinin yurt dışından alınmış lisans ve lisansüstü diploma veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu'ndan alınmış belge istenecek. Ancak öğretmenin ülkesinin resmi makamlarından öğretmen olduğuna ilişkin resmi belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri olması halinde Yükseköğretim Kurulu'ndan alınmış denklik belgesi istenmeyecek. Yabancı uyruklu usta öğreticiye ait diploma veya diploma yerine geçen belgeler Genel Müdürlükçe Yükseköğretim Kurulu'na gönderilerek ilgilinin mezun olduğu yükseköğretim kurumuna tanınıp tanınmadığı konusunda bilgi istenecek.

 

Kurumlarda görev yapan yönetici ve rehber öğretmen dışındaki eğitim personeline, başka kurumlarda da ders saati ücretli olarak görev verilebilinecek. Eğitim personelinin toplam ders saati sayısı kurumlarda 40 saati geçemeyecek.

 

Çalıştığı iş yerinden ayrılanlar için valiliklerce verilen ayrılış onayı düzenlenenlere altı ay geçmeden aynı kurumda görev verilmeyecek.

 

Akşam liselerinde cumartesi günü de öğretim yapılması halinde buna ilişkin haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgeler, valilikten izin alınarak uygulanacak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.